Wedstrijdreglement The National DJ Contest 2019 

 

1. Organisator 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door KEYMUSIC NV (hierna “KM” genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Ankerstraat 81 in Sint-Niklaas 

 

2. Wie kan deelnemen? 

2.1. Deelnemingsvoorwaarden 

Deelnemers moeten minstens 16 jaar of ouder zijn om aan een wedstrijd van KM te kunnen deelnemen. 

2.2. Onverenigbaarheden 

Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: 

• Iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd jonger is dan 16 jaar 

• Personeel van Keymusic, alsook hun directe familieleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad) 

 

2.3. Slechts één lid van een zelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan deelnemen aan de finale van de wedstrijd. Als toch meerdere gezinsleden tot finalisten worden uitgeroepen, behoudt KM zich het recht voor enkel het eerste gezinslid dat de finale haalde te laten deelnemen. 

2.4. Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie de prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

 

3. Periode 

Deze wedstrijd loopt van 5 december 2018 tot en met 23 februari 2019. 

Deze wedstrijdmomenten kunnen door de organisatoren op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of ingekort. 

 

4. Verloop van de wedstrijd 

Je neemt deel aan de wedstrijd door uiterlijk woensdag 2 januari 2019 middernacht een nieuwe, live-gemixte en herkenbare set van 20 minuten in te zenden, mét tracklist, via de website www.thenationaldjcontest.com

Uit alle inzendingen worden 60 DJ’s gekozen. Deze 60 DJ’s worden uitgenodigd voor een korte live-set in de KEYMUSIC vestiging van hun keuze bij inschrijving. Deze set gaat door op zaterdagen. 

Op 12 januari 2019 starten de regionale selecties. De uiteindelijke finale gaat door in KM Sint Niklaas op zaterdag 23 februari 2019 vanaf 14u. 

12 januari 2019 – 14u – KM Gent – 1 winnaar gaat door naar de finale. 

19 januari 2019 – 14u – KM Brugge – 1 winnaar gaat door naar de finale. 

26 januari 2019 – 14u – KM Antwerpen – 1 winnaar gaat door naar de finale. 

2 februari 2019 – 14u – KM Leuven – 1 winnaar gaat door naar de finale. 

9 februari 2019 – 14u – KM Mechelen – 1 winnaar gaat door naar de finale. 

16 februari 2019 – 14u – KM Herentals – 1 winnaar gaat door naar de finale. 

23 februari 2019 – 14u – KM Sint Niklaas – Grote finale strijd tussen de 7 finalisten. 

Bij elke regionale strijd is het de National Dj Contest-jury die bepaalt wie doorgaat naar de finale op 23 februari. Tijdens de finale beslist de National Dj Contest-jury wie de winnaar wordt van deze wedstrijd. 

Er wordt bovendien een runner-up per pre-selectie bepaald waarvan er uiteindelijk 1 een wild-card voor de finale kan verdienen door middel van populariteit op social media. Degene met de meeste likes, shares en social interaction wordt door de jury beloond met een ticket voor de finale in Sint Niklaas. 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer KM de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte: 

• te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van KM en andere online kanalen (zoals facebook, youtube, …); 

• te verwerken in radio- en televisieprogramma's en deze programma's op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. 

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart KM tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt). 

KM is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. 

 

5. Persoonsgegevens 

5.1. De persoonsgegevens die KM over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik dient en dat eventueel aan mede-organisatoren kan worden doorgegeven. De persoonsgegevens kunnen worden aangewend om de deelnemers te contacteren in verband met de wedstrijd of om ze op de hoogte te houden van activiteiten van KM. Met uitzondering van het e-mailadres en GSM-nummer waarvoor een uitdrukkelijke toestemming zal worden gevraagd, kunnen de persoonsgegevens voor directe marketing worden aangewend. 

5.2. De deelnemers hebben recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over hen zijn opgeslagen en er bovendien op eenvoudig verzoek en kosteloos de verwijdering van te vragen. Hiervoor moet een e-mail gestuurd worden naar marketing@keymusic.be

5.3. Deelnemers gaan er door hun deelname aan de wedstrijd mee akkoord dat ze als ze een prijs winnen, met foto, naam en woonplaats op de website van KM (alsook andere online kanalen zoals onder meer Youtube en Facebook) en de eventuele mede-organisatoren of in de geschreven pers kunnen verschijnen of gefilmd kunnen worden voor een videoreportage over de wedstrijd. 

 

6. De prijs 

De winnaar van KM National DJ CONTEST krijgt een voorprogramma aangeboden door Robert Abigail (onderling te bekijken welke datum). 

De winnaar krijgt ook een Roland 808, een Roland TR-8, een VMODA headphone en een storecredit van KM 

Ook krijgt de winnaar een platencontract en bookingsovereenkomst aangeboden, te gebruiken naar eigen wil.

De tweede plaats krijgt als prijs een Roland 505 + een V-MODA headphone 

De derde plaats krijgt als prijs een Roland 202 + een V-MODA headphone 

De 4de tot de 6de plaats krijgen elk een V-MODA headphone en een aankoopbon van KEYMUSIC 

6.1. Het niet verzilveren van de prijs of een deel ervan geeft de winnaar geen recht op enige vorm van compensatie of schadevergoeding. 

6.2. De prijs die bij KM gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan iemand anders. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook. 

6.3. KM kan –op elk moment- een prijs wijzigen om productionele of inhoudelijke redenen. 

 

7. Algemene bepalingen 

7.1. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet in aanmerking genomen. 

7.2. Door zijn loutere deelname gaat iedere deelnemer er automatisch en onvoorwaardelijk mee akkoord om deel te nemen aan een KM- opname. Hij/zij gaat er mee akkoord dat deze opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele uitingen in verband met de KM-actie via de verschillende media alsook in advertentiecampagnes. 

7.3. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. 

7.4. KM is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. KM kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of inden de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 

7.5. De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om ten allen tijde deze actie en deze spelformule te wijzigen om programmatorische, technische of organisatorische redenen. De meest recente versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisatoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

7.6. KM is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden. 

7.7. KM is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 

7.8. KM houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is. De uitslag kan niet worden aangevochten. Over de uitslagen van de wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van een winnaar zijn definitief. 

7.9. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. 

7.10. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie)problemen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren. 

7.11. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die hij organiseert uit te sluiten, de deelnemer zijn recht op de prijs vervallen te verklaren en schadevergoeding te eisen voor geleden schade. 

7.12. Door deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidige reglement en erkent hij/zij elke beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te treffen. 

7.13. Dit reglement is enkel van toepassing op de wedstrijd ‘The National DJ Contest”. 

7.14. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van KM en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

7.15. Over het wedstrijdreglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de beslissingen van de organisatoren die autonoom beslissen. 

 

Opgemaakt in Sint Niklaas, 26 november 2018